Driver Total Laps Lap Time
Royale 16 1:13.696
xsilvano 11 1:14.520
GrosNoob 11 1:16.858
Enrico Piscopiello 1 1:47.204
Kayrex 1 2:13.718